Beck, Jacob Robert* (1805-)

BBLD ID: GND1195565143 , GND ID: 1195565143 [d-nb.info, viaf.org] , Mensch (männl.) , Bürgermeister , Kaufmann

Genealogie

V.: Ernst Friedrich B., Tit.-Rat.

M.: Therese Julie, geb. Brandenburg

* 1805-10-04
+ 18..

OO Emma Julie Weiss.

Haupteintrag

In Riga Kaufm., Bes. e. Baumwollfabrik (Seit 1846 mit e. 6 PS-Dampfmaschine). 1849 Alt. d. Gr. Gilde u. Ratsherr, 1849-54 u. 1867-69 Ass. d. Stadt-Kassa-Kollegiums, 1854-56 Ass. d. Waisengerichts, d. Getränkesteuer-Gerichts u. d. Stadt-Konsistoriums, 1856-57 Ass. d. Vogteigerichts. 1869-? Bgm. u. Präs. d. Stadt-Kassa-Kollegiums („Oberkastenherr")

Nachweise

  1. DBBL: S. 35

Bergmann, Nachk., 27; Böthführ, Ratsl., 264; → Hernmarck, Erinn., 118; Jenšs, Vēst. Probl. 5, 255 f

Datenbank

  1. GENI: 6000000035067789244

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1195565143