Behr, Ulrich v. (-1722)

GND1195507240, ♂, Landesbeamter

Genealogie

V.: Hermann Friedrich v. B., a. Edwahlen (Kurl.), pilt. Landrat

M.: Anna, geb. v. Fircks, a. Blansgaard (Schleswig)

* ca. 1654
+ 1722-11-15 Ugahlen (Kurl.)

OO I Edwahlen 1688-10-04 Juliane v. Kettler;
OO II ca. 1706 Anna Elisabeth v. Sacken a. d. H. Kalwen (Kurl.).

Haupteintrag

1676 stud. in Leiden. OberstLt. - 1698 pilt. Hptm. in Neuhausen. 1705 pilt. Oberhptm. in Hasenpoth. 1715-17 (?) Kurl. Landmarschall. Bes. v. Edwahlen u. Terwenden, Pfandbes. v. Suhrs (Kurl.)

Nachweise

DBBL: S. 38

GH Kurl. 2, 779; FamGesch., 94; Ungern-Sternberg 3, 318; Kurl. Ritt. XVI/5; Kurl. Güterchr. 1, 41; Böthführ, Livl., 178; Räder, Juristen

Datenbank

  1. GND: 1195507240
  2. Geni: 6000000018202235188
  3. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1195507240