Behr, Hermann Friedrich v. (1729-1807)

GND1195507054, ♂, Landespolitiker

Genealogie

V.: Friedrich Gotthard v. B., hess. Kptn., a. Edwahlen (Kurl.), + 1740

M.: Jakobina, geb. v. Lieven a. d. H. Bersen (Kurl.) (OO II 1741 E. Chr. Ph. v. Hahn, a. Postenden, Kurl.)

* 1729-09-21
+ 1807-10-29

OO 1751-08-13 Juliana v. Behr, a. Zierau u. Aistern (Kurl., 1762), 1781.

Haupteintrag

Bes. v. Edwahlen u. Terwenden (Kurl.). 1757 pilt. Landeskastenherr, 1762 pilt. Landtagsdir., 1764-79 pilt. Landrat u. 1779-82 Präs. d. pilt. Landgerichts. Vertrat Pilten in diplomat. Missionen. Ließ 1780/81 d. steinerne ev.-luth. Kirche in Zierau neu aufführen. Bes. e. großen Münzsammlung

Nachweise

DBBL: S. 38

GH Kurl. 2,779; Kurl. Ritt. XVI/5; Kallmeyer/Otto, 198; Räder, Juristen; Seraphim, Kurl., 255

Datenbank

  1. GND: 1195507054
  2. Geni: 6000000020327464202
  3. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1195507054