Wolff, Otto Friedrich* Gottlieb Frh. v. (1819-1884)

GND1195342586, ♂, Landrat

Genealogie

V.: Otto Frh. v. W., a. Lettin

M.: Anna, geb. Freiin v. Meyendorff a. d. H. Ocht (Estl.)

* 1819-05-07 Lettin (Livl.)
+ 1884-04-28 Kalnemoise (Livl.)

OO Berlin 1844-09-26 Albertine Borck.

Haupteintrag

Häusl. Unterricht (b. Christian Berkholz). Domschule in Reval. Stud. in St. Petersburg u. Berlin. 1842-44 Landgerichtsass., 1848-60 Ordnungsrichter in Walk. Bes. v. Schl. Ermes (1844-50), Sudden (1840-80) u. Kalnemoise (Livl., seit 1880). Seit 1860 livl. Landrat. Liberal, Freund v. H. Bar. v. Fölkersahm. Förderte d. Volksschulwesen. Rechtsrr. d. Johanniter-O

Porträts

FamGesch., 96; Krusenstjern, 134; Ill. Beil. d. Rig. Rdsch. 1905, 36

Nachweise

DBBL: S. 878

FamGesch., 216, 248 f.; GH Livl. 1, 325; GHA, Fr B l, 492; Nekr.: BM 31 (1884), 695-701 (J. Eckardt); → Blumfeldt/ Loone

Datenbank

  1. GND: 1195342586
  2. Geni: 6000000018371060174