Beggrow, Johann Friedrich (Ivan Petrovic) (1793-1877)

BBLD ID: GND1195028520 , GND ID: 1195028520 [d-nb.info, viaf.org] , Mensch (männl.) , Lithograph

Genealogie

V.: Peter Joachim B.

M.: Cath. Regina, geb. Goetz

* 1793-12-02 Riga
+ 1877-02-05 St. Petersburg

OO I St. Petersburg 1819-04-13 Katharina Joans;
OO II St. Petersburg 1823-03-06 Dorothea Henriette Bueck.

K.:

  1. Beggrow, Johann Gustav (1828-1888)
  2. Beggrow, Theodor* Georg (1835-1885)
  3. Beggrow-Hartmann, Olga (1862-1922)

Haupteintrag

1811 Zeichenlehrer in Moskau, 1812 in St. Petersburg. Gründete nach mißglückten Versuchen als Graveur 1817 d. 1. private lithograph. Anst. Russlands in St. Petersburg. 1841 "Freier Künstler d. Akad. d. Künste

Nachweise

  1. DBBL: S. 36

Neumann, Lex., 8; Thieme/Becker 3, 188; Pet. nekr. 1, 170; DGB 51, 104 u. Kb. St. Petersburg St. Kath. (Auszüge Seuberlich) f. d. Frauen; Korostin, Načalo litografii, 119

Datenbank

  1. GENI: 6000000054015188944

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1195028520