Rüdiger, Jakob Wilhelm*, seit 1791 v. (1752-1814)

BBLD ID: GND1194372619 , GND ID: 1194372619 [d-nb.info, viaf.org] , Mensch (männl.) , Landesbeamter

Genealogie

V.: Johann Jakob R., Kommissionssekr.

M.: Sophia, geb. Volbrecht

* 1752-02-25 Königsberg
+ 1814-11-04 Mitau

OO 1773 Johanna Elisabeth Sophia Rüdiger (s. Kus.).

K.:

  1. Rüdiger, Friedrich* Alexander, seit 1791 v., seit 1847 Gf. (1783-1856)

Haupteintrag

1767 stud. in Königsberg. In Mitau 1772-93 Kanzleisekr. u. 1793-95 Obersekr.-Adjkt. d. Hzgl. Regierung. 1790 Anhänger d. Bürger-Union, wirkte 1794 f. O. H. v. der Howen. 1795-96 Obersekr. d. russ. Prov. Regierung, 1796-97 Prokureur d. Gouv.-Magistrats in bürgerl. Sachen u. zugl. dejour. Prokureur b. Gen.-Gouv. Peter L. Gf. v. der Pahlen. 1797-1809 Obersekr. u. 1810-14 Rat d. Kurl. Oberhofgerichts. 1791 röm

Nachweise

  1. DBBL: S. 655

GHA, B 2, 325; Räder, Juristen; ders., Gerichtssekr.; Kurl. Ritt. XVI/5; Seraphim, Kurl., 324, 342

Datenbank

  1. GENI: 6000000020457349763

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1194372619