Berg, Hermann* Alexander v. (1894-1943)

GND1194309372, ♂, Pädagoge

* 1894-04-26 Neuhausen (Kr. Werro)
+ 1943-10-17 Wreschen (Warthel.)

Genealogie

V.: Robert v. B.

M.: Wilhelmine, geb. Behse

OO I Archangelsk 1917-01-19 Helga Shergold, † 1929;
OO II Wesenberg 1930-04-05(12?) Erica v. Baranoff;

Haupteintrag

In Dorpat 1912-17 stud. hist.; Lehrer 1920-26 am Walterschen Privatgymn., 1921-25 an d. Grass'schen Schule, 1921-28 am Koedukationsgymn., 1923-25 an d. Rathiefschen Schule u. auch Schriftleiter d. Dorp. Ztg. - 1928-38 Dir. d. Dt. Gymn. in Wesenberg, 1938-39 Dir. v. Stift Finn (Estl.). Glied d. Estl. Dt. Kulturrats, Vorsitz. d. Dt. Kulturkuratoriums in Wesenberg. Seit 1940 Oberstudiendir. d. Höh. Mädchenschule in Wreschen

Nachweise

DBBL: S. 48

Alb. Liv.; Blosfeld, Schulwesen; Jb. d. Dtt. 1926, 111

Datenbank

  1. GND: 1194309372
  2. Geni: 6000000028646373900