Sievers, Alexander Gf. v. (1823-1887)

GND1194309070, ♂, Gouverneur

* 1823
+ 1887-07-20

Genealogie

V.: Carl Gustav Gf. v. S.

M.: Elena Ivanovna, geb. Dunina

OO Lydia Nikolaevna Šatilova;

Haupteintrag

Seit 1842 im russ. Staatsdienst. Kammerjunker. Vizegouv.: 1854 v. Harkov u. 1855 v. Saratov. Gouv.: 1857 v. Ekaterinoslav, 1862 v. Harkov u. 1866-68 v. Moskau. 1859 WStRat

Nachweise

DBBL: S. 730

Spisok gr. ein. 1855, 1861; Istor. dann. ob obraz. gub., 59, 93, 138, 163 f

Datenbank

  1. Erik-Amburger-Datenbank (IOS): 77937
  2. GND: 1194309070
  3. Geni: 6000000023386467202