Purpur, Heinrich Wilhelm (-1804)

BBLD ID: GND1194305520 , GND ID: 1194305520 [d-nb.info, viaf.org] , Mensch (männl.) , Offizier

Genealogie

V.: Jakob P., poln. Lt. (nach RBS griech. Herkunft!)

M.: ... Zentarove

* ca. 1716 Kurland
+ 1804 ...

OO Würken (Livl.) 1752-07-24 Anna Justina v. Engelhardt.

Haupteintrag

1733 Akad. Gymn. in St. Petersburg. Seit 1737 im russ. Ing.-Korps, 1740 Adj. d. Gen.Quartiermeisters de Brigny, 1763 Oberst, Mitgl. d. Kanzlei d. Hauptartillerie u. Fortifikation. 1770 GenMaj., 1773-82 Gen.-Dir. d. Landkadettenkorps, 1774 GenLt. (1778 Annen-O.). Kirchenrat d. St. Annen-Kirche in St. Petersburg

Nachweise

  1. DBBL: S. 601

GHBR Livl. 1, 44; GHA, Fr B 4, 173; RBS; Materialy dlja istorii akad. nauk 2, 422; Savel'ev 1, 297; Voinskij kalendar' 1765, 20; Spisok voinsk. dep. 1770, 20; BantysKamenskij, Spiski, 318

Datenbank

  1. Erik-Amburger-Datenbank (IOS): 74937

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1194305520