BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Stackelberg, Alexander* Peter Julius Frh. v. (1833-1898)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Friedrich Frh. v. S., a. Worms u. Pargenthal (Estl.), Sekt. d. Estl. Ritterschaft

M.: Wilhelmine, geb. v. Vietinghoff a. d. H. Kechtel (Estl.)

Geschlecht: männlich

* 1833-03-16 Magnushof (Worms)
+ 1898-03-15 Dorpat

OO St. Petersburg 1858-05-12 Bertha Elisabeth Bsse. v. Korff (T. v. → Wilh. Bar. v. K.).

K.:

  1. Brasch, Eva v., geb. Freiin v. Stackelberg (1859-)
  2. Stackelberg, Nikolai* Adolph Carl Friedrich Wilhelm Frh. v. (1861-1943)

Haupteintrag

Alexander-Lyzeum in St. Petersburg. Diente seit 1853 im Justizmin.; Beamter f. besond. Aufträge b. Gen.-Gouv. v. Westsibirien. 1865-73 kurl. Gouv.-Prokureur. 1873 Oberprokureur d. 2. Abt. d. III. Dep. d. Dir. Senats. 1877 Senator, GehRat. 1880-83 Kurator d. Dorpater Lehrbez. - Bes. v. Marren (Kurl.). 1870 kurl. Indigenat. 1881 Ehrenmitgl. d. Gel. Estn. Ges., Dorpat

Nachweise

  1. DBBL: S. 745

GHBR Estl. 1, 329; GHBR Kurl. 1, 193 f.; GHA, Fr A l, 406; Tobien, Rittersch. 1, 329; Al'manach dejatelej (1897), 391; Amburger, Behörden Nekr.: Rig. Tgbl. 1898 Nr. 63; → Blumfeldt/Loone

IDs

    1. BBLD: GND1194302041
    2. GND: 1194302041
    1. EADB: 78365