Knorring, Robert* (Roman) Alexander v. (1802-1876)

BBLD ID: GND119422346X , GND ID: 119422346X [d-nb.info, viaf.org] , Mensch (männl.) , Offizier

Genealogie

V.: Johann Fromhold v. K.

M.: Luise Agneta, geb. Blanckenhagen

* 1802-12-13
+ 1876-12-10 Ouchy (Schweiz)

OO I Reval 1837-09-14 Charlotte v. Löwenstern, † 1851;
OO II 1859-05-18 Julia Andreevna Rezanova.

K.:

  1. Knorring, Michael v. (1846-1910)
  2. Knorring, Vladimir (Romanovič) v. (1861-1938)
  3. Knorring, Andrej (Romanovic) v. (1862-1918)

Haupteintrag

Im russ. Militär Artillerist. 1845 GenMaj., 1849 d. Kais. Suite zugezählt, d. Hzg. Georg v. Mecklenburg-Strelitz (Insp. d. Schützen) zugeteilt. 1853 GenLt. b. Kriegsmin., 1854 Gen.-Adj., 1857-62 Kdr. d. Div. Reitende Art., 1864-65 Oberkomm. d. Truppen im Mil.-Bez. Kazan. Dann als Gen. d. Art. verabschiedet

Porträts

Svita, Alexander 11., 569

Nachweise

  1. DBBL: S. 395

GHBR Estl. 2, 86; GHA, Fr A 3, 243; Svita, Nikolai 1., Beil., 263, 282; Spisok gen. 1859; Pam. kn. 1854, 1858-64; Adr.-kal. 1865/66; Amburger, Behörden

Datenbank

  1. Erik-Amburger-Datenbank (IOS): 70206
  2. GENI: 6000000003092835405

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND119422346X