Gauger, Karl* Ludwig (1792-1878)

GND1194058752, ♂, Arzt

* 1792-10-20 Dorpat
+ 1878-05-29 St. Petersburg

Genealogie

V.: Joh. Ludwig Friedrich G.

M.: Catharina Elisabeth, geb. Kuntzendorff

OO Natalie Busch.

Haupteintrag

Gymn. u. 1809-14 stud. med. in Dorpat, arbeitete 1812 in d. Lazaretten in Riga, 1814 Dr. med. - In St. Petersburg Arzt verschied. Behörden, u. a. seit 1820 b. d. Marine, 1841 Mitgl. d. St. Petersb. Physikats (= d. Städt. Medizinalwesens), 1846 Oberarzt d. Admiralitätslazarette, 1847 Arzt b. d. Rechtsschule, 1848 b. Ausbruch d. Cholera Medizinalinsp. v. 3 Stadtteilen. 1849 WStRat. 1852 Insp. d. Physikats. Geh.-Rat. Initiator u. Organisator e. Versorgung d. Arztwitwen u. -waisen

Nachweise

DBBL: S. 235

Alb. Acad.; R/N u. Nachtr.; Brennsohn, Livl.; Balt. Famg. Mitt. 3 (1933), 37; RBS; Pet. nekr. 1, 547

Datenbank

  1. Erik-Amburger-Datenbank (IOS): 66406
  2. GND: 1194058752