Gross, Erwin* Johann (1870-1920)

BBLD ID: GND1193967708 , GND ID: 1193967708 [d-nb.info, viaf.org] , Mensch (männl.)

Genealogie

V.: Robert G.

* 1870-09-24

OO 1898 Marie Kügler;

K.:

  1. Gross, Walter (1903-1974)

Haupteintrag

1888-18... stud. theol. Dorpat; 1894-1895 Probejahr bei Pastor Pohrt [!LINK] in Rodenpois (Livl.). 1895-09-24 in Riga von Gen.-Sup. Hollmann ordiniert. 1895-1896 Pastorvikar in Lennewarden (Livl.) u. 1896-09/1896-10 Pastoradjunkt in Roop (Livl.)

Nachweise

  1. AAKUD (1889): 13863

Datenbank

  1. GENI: 6000000024320935903

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1193967708