BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Clapier de Colongue, Johann (1719-1789)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Alexander C. d. C.

M.: Anna Sophia, geb. Caden

Geschlecht: männlich

* 1719-11-13
+ 1789-02-15 Ontika (Estl.)

ledig.

Haupteintrag

Seit 1733 im russ. Heer, 1738 Offz., zunächst b. Generalstab. B. Ausbruch d. 7jähr. Krieges Ing.-Kptn., 1758 Oberquartiermeister. 1759 Oberst u. Kdr. d. Nevskij-Inf.-Rgt., 1763 GenMaj., d. Sibir. Korps zugeteilt. 1771 GenLt. u. 1771-77 Kdr. d. Korps u. d. Truppen an d. Sibir. Linie (gegen d. Kasachen-Steppe). Wahrend d. Pugačev-Aufstandes, dem sich e. Teil d. Baschkiren im Ural anschloss, fielen ihm wichtige Aufgaben zu. 1777 verabschiedet. Bes. v. Ontika (Seit 1783 Majorat)

Nachweise

  1. DBBL: S. 145

GHBR Estl. 3, 62; RBS; Amburger, Behörden

IDs

    1. BBLD: GND1183553382
    2. GND: 1183553382