Brüggen, Eberhard Philipp v. der (-1727)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Ernst v. d. B., Landschaftskornett, a. Lahnen u. Strasden (Kurl.)

M.: Marg. Anna, geb. (v.) Schenking a. d. H. Schlockenbeck (Kurl.)

Geschlecht: männlich

* ...
+ 1727 (zw. 14. 5. u. 7. 6.)

OO zw. 1694-07-30 u. 1696-06-20 Ottilie Elisabeth (v.) Hahn a. d. H. Postenden (Kurl.).

Haupteintrag

Lt. in Kurland (1698), sächs. Rittm., OberstLt. d. kurl. Gardereiter, 1711-18 Oberhptm. in Tuckum, 1718-27 kurl. Landmarschall. Bes. v. Strasden u. Schlockenbeck.

Nachweise

  1. DBBL: S. 110

GHBR Kurl. 1, 27; Kurl. Ritt. XVI/5; Eckardt, Balt. Prov., 95-119; Räder, Juristen

IDs

    1. BBLD: GND1183500343 (Suche in: 'Haupteintrag')
    2. GND: 1183500343