Osten, gen. Sacken, Ewald v. der

GND1183495412, ♂, Landesbeamter

Genealogie

V.: Johann Ulrich v. d. O. g. S., kgl. wirkl. Kammerherr u. pilt. Landrat, a. Gr. u. Alt-Bahten, Lehnen, Gulben u. Sackenmünde (Kurl.), + 1701

M.: Sophie Hedwig, geb. v. d. Recke a. d. H. Blieden (Kurl.), + 1680

* ...
+ 1718-01-28

OO I 1699 Anna Sibylla v. Bülow a. d. H. Abaushof (Kurt.), † 1700;
OO Il Julianna v. Behr a. d. H. Edwahlen (Kurl.).

Haupteintrag

(? 1682 stud. in Königsberg). 1709 u. später kurl. Kanzler. 1710 pilt. Landrat. Bes. v. Gr. u. Alt-Bahten, Gulben u. seit 1714 v. Amt Pilten u. Dondangen (Kurl.)

Nachweise

DBBL: S. 564

Kurl. Ritt. XVI/5; Nord. Misc. 20/21, 138; Räder, Juristen; Kurl. Güterchr. 1, 93; 2,43 f., 62

Datenbank

  1. GND: 1183495412
  2. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1183495412