BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Osten, gen. Sacken, Ewald v. der (-1718)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Johann Ulrich v. d. O. g. S.

M.: Sophie Hedwig, geb. v. d. Recke a. d. H. Blieden (Kurl.), + 1680

Geschlecht: männlich

* ...
+ 1718-01-28

OO I 1699 Anna Sibylla v. Bülow a. d. H. Abaushof (Kurt.), † 1700;
OO II Julianna v. Behr a. d. H. Edwahlen (Kurl.);

Haupteintrag

(? 1682 stud. in Königsberg). 1709 u. später kurl. Kanzler. 1710 pilt. Landrat. Bes. v. Gr. u. Alt-Bahten, Gulben u. seit 1714 v. Amt Pilten u. Dondangen (Kurl.)

Nachweise

  1. DBBL: S. 564

Kurl. Ritt. XVI/5; Nord. Misc. 20/21, 138; Räder, Juristen; Kurl. Güterchr. 1, 93; 2,43 f., 62

IDs

    1. BBLD: GND1183495412
    2. GND: 1183495412