Brüggen, Ernst* Heinrich v. der (1794-1863)

BBLD ID: GND1182848079 , GND ID: 1182848079 [d-nb.info, viaf.org]

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

Geschlecht: männlich

V.: Ernst v. d. B.

M.: Maria, geb. v. Gersdorff

* 1794-06-11 [AAKUD:1793-06-01] Koiküll oder Carolen (Livl.)
+ 1863-10-20 St. Petersburg

OO Anna Briesemann v. Nettig;

Rolle

Offizier

Haupteintrag

1811-12 Stud. d. Militärwiss. in Dorpat. 1813 als Fähnr. im Krieg. 1837 GenMaj. u. Hetman d. Astrahan-Kosakenheeres. 1849 Chef d. Novgoroder Abt. d. Militärsiedlungen, 1852-56 Chef aller Bezirke d. sogen. Ackerbausoldaten. 1849 GenLt. - Später Mitgl. d. Gen.-Auditoriats

Nachweise

  1. ASAD: 687a
  2. DBBL: S. 111

GHBR Kurl. 1, 33; Pam. kn. 1841, 1843, 1847, 1854-56; Adr.kal. 1862/63; Spisok gen. 1859, 123

Datenbank

  1. Erik-Amburger-Datenbank (IOS): 2437
  2. GENI: 6000000025711571310

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1182848079