BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Vietinghoff, gen. Scheel, Gotthard* Hermann Reinhold Bar. v. (1801-1878)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Heinrich v. V. gen. S.

M.: Catharina, geb. v. der Recke a. d. H. Schnepeln

Geschlecht: männlich

* 1801-12-07 Gr.-Bersen (Kurl.)
+ 1878-10-19 Mitau

OO Autzenbach (Kurl.) 1834-11-08 Auguste v. Derschau.

Haupteintrag

Stud. jur.: 1820 in Göttingen, 1822-23 in Bonn u. 1823-24 in Göttingen. 1826-33 Ass. d. Doblenschen Hptm.-Gerichts u. 1833-40 Ass. d. Oberhptm.-Gerichts in Mitau, zugl. 1834-40 Beisitzer d. Konsistoriums. 1840-49 Hptm. in Bauske. 1849-58 Oberhptm. in Mitau. 1851 u. 1854 Landdrostenmarschall. 1858-60 2. jüng. Rat, 1860-61 Landmarschall, 1861-69 Kanzler, 1869-74 Landhofmeister u. 1874-78 Präs. d. Kurl. Oberhofgerichts in Mitau. 1858-69 Ehrenkurator d. Gouv.-Gymn., 1861-78 Dir. d. Kurl. Prov. Museums

Porträts

Kreidezeichn. v. J. Döring, früher in Gr.-Bersen

Nachweise

  1. DBBL: S. 835

GHA, Fr A 3, 489; Räder, Gerichtssekr., 12 f., 16 f.; ders., Curonen, 45; Kurl. Ritt. XVI/5; GHBR Kurl. 2, 647;

IDs

    1. BBLD: GND1168815762
    2. GND: 1168815762