Seefeld, Julius Johann Carl Eduard Theodor Bar. v. (1802-1878)

GND1168815231, ♂, Landesbeamter

* 1802-11-24 Gr.Gramsden (Kurl.)
+ 1878-01-28 Mitau

Genealogie

V.: Otto Bar. v. S., preuß. Kpt., -1802 a. Paplacken (Kurl.)

M.: Charlotte, geb. v. den Brincken, aus Goldingen

OO Paplacken 1840-02-23 Adelheid Bsse. v. Ascheberg-Kettler a. d. H. Essern (Kurl.).

Haupteintrag

Häusl. Unterricht. Stud. jur. 1821-23 in Dorpat u. 1823-25 in Göttingen. 1826-41 Ass. d. Hptm.-Gerichts in Grobin. 1841-44 Ass. d. Oberhptm.-Gerichts in Mitau, zugl. seit 1842 weltl. Beisitzer d. Kurl. Konsistoriums. 1844-53 Hptm. in Talsen. 1854-60 Oberhptm. in Hasenpoth. 1860 2. u. 1860-61 1. jüng. Rat, 1861-68 Oberburggraf, 1869 -74 Kanzler u. 1874-78 Landhofmeister d. Kurl. Oberhofgerichts in Mitau

Nachweise

DBBL: S. 720

GH Kurl. 1, 178, 182; GHA, Fr B 4, 425; Alb. Cur.; Räder, Gerichtssekn; Kurl. Ritt. XVI/5

Datenbank

  1. GND: 1168815231
  2. Geni: 6000000025689025100