Koskull (Koschkull), Adam Johann Reinhold August

GND1168814529, ♂, Landesbeamter

Genealogie

V.: Reinhold v. K., preuß. Kptn. a. D., a. Kruschkaln (Kurl.)

M.: Caroline, geb. v. Vietinghoff gen. Scheel a. d. H. Gr. Bersen (Kurl.), gesch. v. Korff

~ Mitau 1800-06-16
+ 1874-04-21 ebd.

OO Gr. Bersen 1836-02-28 Catharina (Ina) Bsse. v. Medem a. d. H. Rumbenhof (Kurl.).

Haupteintrag

Stud. jur. 1820-21 in Göttingen, 1821-23 in Leipzig, 1823 in Berlin. 1825-29 Ass. d. Hptm.-Gerichts in Talsen, 1829-36 Ass. d. Selburgschen Oberhptm.-Gerichts in Jakobstadt. 1836-43 Hptm. u. 1843-56 Oberhptm. in Tuckum. 1856-59 2. jüng. Rat, 1859 Landmarschall, 1859-61 Oberburggraf, 1861-69 Landhofmeister u. 1869-74 Präs. d. Kurl. Oberhofgerichts in Mitau, zugl. 1862-68 Präs. d. Konsistoriums. Bes. v. Kruschkaln

Nachweise

DBBL: S. 407

GH Kurl. 1, 345; GHA, Fr A 7, 247; Räder, Curonen; ders., Gerichtssekr.; Kurl. Ritt. XVI/5

Datenbank

  1. GND: 1168814529
  2. Geni: 6000000021357813858