Howen, Johann August* Carl Bar. v. der (1803-1868)

BBLD ID: GND1167801628 , GND ID: 1167801628 [d-nb.info, viaf.org]

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

Geschlecht: männlich

V.: Carl v. d. H.

M.: Marianne, geb. v. Bolschwing

* 1803-07-31 Würzau (Kurl.)
+ 1868-03-22 Meran

OO Pelzen (Kurl.) 1834-07-03 Auguste v. Bolschwing.

Rolle

Landesbeamter

Haupteintrag

Häusl. Unterricht. Stud. jur. 1820-21 in Göttingen u. 1821-22 in Leipzig. 1826-29 Ass. d. Doblenschen Kreisgerichts in Mitau. 1829-35 Ass. d. Oberhptm.-Gerichts in Goldingen. 1835-42 Hptm. in Bauske. In Mitau 1842-48 Oberhptm., 1848-51 2. u. 1851-56 1. jüng. Rat, 1856-59 Landmarschall, 1859-60 Oberburggraf, 1860-61 Kanzler, 1861 Landhofmeister u. 1861-68 Präs. d. Kurl. Oberhofgerichts. Seit 1857 auch Präs. d. Kurl. Konsistoriums. 1864-66 Präs. d. Zentraljustizkommission in Dorpat

Nachweise

  1. DBBL: S. 340

GHBR Kurl. 1, 310; Räder, Gerichtssekr.; ders., Curonen; Kurl. Ritt. XVI/5; Tobien, Rittersch. 1, 4896

Datenbank

  1. GENI: 6000000025971129164

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1167801628