ZZ/Fam, Krüdener, v.

GND1083267256,

Haupteintrag

Livl. Adelsgeschlecht. Ende d. 13. Jh. im Rat in Riga, im 14. Jh. Vasallen d. Ebf. v. Riga. 1528 röm. kais. Schutzbrief. 1535 röm. kgl. Wappenvermehrung. 1742 livl. Indigenat. 1855 russ. Bar

Nachweise

DBBL: S. 415

GH Livl. 1, 442; Fam.-Arch. b. Dr. jur. O. Bar. v. Kruedener, Berlin

Datenbank

  1. GND: 1083267256
  2. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1083267256