Krüdener, v.

BBLD ID: GND1083267256 , GND ID: 1083267256 [d-nb.info, viaf.org]

Eintragstyp: Familie

Haupteintrag

Livl. Adelsgeschlecht. Ende d. 13. Jh. im Rat in Riga, im 14. Jh. Vasallen d. Ebf. v. Riga. 1528 röm. kais. Schutzbrief. 1535 röm. kgl. Wappenvermehrung. 1742 livl. Indigenat. 1855 russ. Bar

Nachweise

  1. DBBL: S. 415

GHBR Livl. 1, 442; Fam.-Arch. b. Dr. jur. O. Bar. v. Kruedener, Berlin

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1083267256