BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Stoever [R/N: Stövern], Gottfried Georg (v.) (1743-1836)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Andreas S.

Geschlecht: männlich

* 1743-09-29 Riga
+ 1836-08-30 Stubbensee b.Riga

Haupteintrag

1762- stud. Göttingen; 1784-87 Obersekr. d. Rats in Riga, Präs. d. Zivildep. d. Kurl. Gouv.-Magistrats, Ass. d. Livl. Kameralhofs;

Werke

Discours françois, proposant quelques exemples des cas embrouillés dans la Jurisprudence. - 1760

Nachweise

  1. DBBL: S. 772

R/N 4, 300 f.; Gottzmann 1256

IDs

    1. BBLD: GND1071085808
    2. GND: 1071085808