ZZ/Fam, Behr v.

GND1060766434,

Haupteintrag

Niedersächs. uradl. Geschlecht, Seit Mitte d. 16. Jh. in Kurland. 1841 kurl. Indigenat. 1862 russ. Bar.

Nachweise

DBBL: S. 37

GH Kurl. 2, 767 ff.; GHA, Fr A 2, 1 ff.; Paul Bar. v. Behr, Aus der 800jährigen Geschichte des Geschlechts B., Göttingen 1954-56

Datenbank

  1. GND: 1060766434
  2. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1060766434