Behr v.

Entitätstyp: Familie

Haupteintrag

Niedersächs. uradl. Geschlecht, Seit Mitte d. 16. Jh. in Kurland. 1841 kurl. Indigenat. 1862 russ. Bar.

Nachweise

  1. DBBL: S. 37

GHBR Kurl. 2, 767 ff.; GHA, Fr A 2, 1 ff.; Paul Bar. v. Behr, Aus der 800jährigen Geschichte des Geschlechts B., Göttingen 1954-56

IDs

    1. BBLD: GND1060766434 (Suche in: 'Haupteintrag')
    2. GND: 1060766434