Schuberßky, Johann Ernst (1795-1871)

BBLD ID: GND104253401 , GND ID: 104253401 [d-nb.info, viaf.org]

Eintragstyp: Mensch

Genealogie

Geschlecht: männlich

V.: Johann S.

M.: Dorothea, geb. Falck

* 1795-09-03 Walk
+ 1871-07-20 Berlin

OO?;

K.:

  1. Schuberszky, Carl Emil (Karl Ernestovič) (1835-1891)

Rolle

Ing.-Offizier

Haupteintrag

1812-16 stud. philol. et jur. in Dorpat. Weiterbildung in Paris. 1819 u. 1820 stud. math. in Göttingen, Dr. phil., Hauslehrer. 1823 russ. Lt. im Korps d. Ing. d. Verkehrswege, beaufsichtigte d. Arbeiten am Marienkanal u. am Weichsel-Njemen-Kanal. Dir. d. Arbeiten am Bug. 1834 Vorarbeiten f. d. Chaussee Moskau-Tula. Planung f. d. Bauten d. Gewehrfabrik in Tula, 1835 OberstLt. (Vladimir-O. 4. KI.), b. Bau d. Chaussee Tula-Orel, Oberst, 1845 Chef d. 5. Bez. d. Verkehrswege (Jaroslavl), 1853 Chef d. 4. Bez. (Moskau), GenMaj., 1863 GenLt. u. Mitgl. d. Hauptverw. d. Verkehrswege, 1864-71 Chef d. 11. Bez. d. Verkehrswege (= Verwaltung d. Verkehrswege in Polen)

Nachweise

  1. DBBL: S. 702
  2. AAKUD (1889): 777

RBS; Matr. Göttingen; Stieda, Alt-Dorpat

Datenbank

  1. Erik-Amburger-Datenbank (IOS): 77309
  2. GENI: 6000000050363456835

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND104253401