Girgensohn

BBLD ID: GND1032644222 , GND ID: 1032644222 [d-nb.info, viaf.org]

Eintragstyp: Familie

Haupteintrag

Balt. Geschlecht, Ende d. 17. Jh. „Girgens" in Kurland, im 18. Jh. in Livland. Ca. 1840 russ. Adel, 1887 u. 1890 in d. Livl. Gouv.-Adelsgeschlechtsbuch eingetragen.

Nachweise

  1. DBBL: S. 243

Stammtafeln der Familie Girgensohn 1650-1959 (als Ms. gedr. Bonn 1959); Krusenstjern, Gouv.-Adel, 9 f

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1032644222