BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Girgensohn

Entitätstyp: Familie

Haupteintrag

Balt. Geschlecht, Ende d. 17. Jh. „Girgens" in Kurland, im 18. Jh. in Livland. Ca. 1840 russ. Adel, 1887 u. 1890 in d. Livl. Gouv.-Adelsgeschlechtsbuch eingetragen.

Nachweise

  1. DBBL: S. 243

Stammtafeln der Familie Girgensohn 1650-1959 (als Ms. gedr. Bonn 1959); Krusenstjern, Gouv.-Adel, 9 f

IDs

    1. BBLD: GND1032644222
    2. GND: 1032644222