ZZ/Fam, Medem, v.

GND1017247161,

Haupteintrag

Niedersächs. uradl. Geschlecht, im 15. Jh. Vasallen d. Dt. O. in Kurland. 1620 kurl., 1830 u. 1844 livl. Indigenat. 1779 röm. Reichsgf., 1830 russ. Gf., 1862 russ. Bar

Nachweise

DBBL: S. 499

Gotha G 1942; Gotha Fr 1932; GHA, G A 3, 269; GH Kurl. (Ms.; Fahnenabzug im Bes. v. Bar. H. v. Medem, Braunschweig)

Datenbank

  1. GND: 1017247161
  2. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': GND1017247161