Derschau, Gotthard Ernst* v. (1769-)

BBLD ID: 000000041030848X [isni.org, viaf.org] , GND ID: 1157899927 [d-nb.info, viaf.org]

Eintragstyp: Mensch

Genealogie

Geschlecht: männlich

V.: Kasimir Ernst v. D.

M.: Juliana Sophie, geb. v. Korff

* 1769-05-04 Bojen (Kurl.)
⚰ Autzenbach (Kurl.).

OO Gr. Friedrichshof (Kurl.) 1802-04-28 Charlotte v. Derschau (Schw. v. → Karl v. D.);

Rolle

Gutsbesitzer

Haupteintrag

Privatunterricht. 1796-97 Ass. d. Kreisgerichts in Hasenpoth. Bes. v. Gr. u. Kl. Bojen. Kirchspielsdeput. b. mehreren Landtagen. 1798 in Mitau u. 1800 in Dorpat Deput. d. pilt. Kreises in d. Kommission zur Errichtung e. Univ., seit 1812 Kirchenvisitator f. Semgallen (noch 1826)

Werke

(mit → P. E. v. Keyserlingk) Beschreibung der Provinz Kurland (1805)

Bibliografie

R/N; Winkelmann

Nachweise

  1. DBBL: S. 165

GHBR Kurl. 2, 647; Kurl. Ritt. XVI/5; R/N u. Nachtr

Datenbank

  1. GENI: 6000000042728443798

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': 000000041030848X