BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Derschau, Gotthard Ernst* v. (1769-)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Kasimir Ernst v. D.

M.: Juliana Sophie, geb. v. Korff

Geschlecht: männlich

* 1769-05-04 Bojen (Kurl.)
⚰ Autzenbach (Kurl.).

OO Gr. Friedrichshof (Kurl.) 1802-04-28 Charlotte v. Derschau (Schw. v. → Karl v. D.);

Haupteintrag

Privatunterricht. 1796-97 Ass. d. Kreisgerichts in Hasenpoth. Bes. v. Gr. u. Kl. Bojen. Kirchspielsdeput. b. mehreren Landtagen. 1798 in Mitau u. 1800 in Dorpat Deput. d. pilt. Kreises in d. Kommission zur Errichtung e. Univ., seit 1812 Kirchenvisitator f. Semgallen (noch 1826)

Werke

(mit → P. E. v. Keyserlingk) Beschreibung der Provinz Kurland (1805)

Bibliografie

R/N; Winkelmann

Nachweise

  1. DBBL: S. 165

GHBR Kurl. 2, 647; Kurl. Ritt. XVI/5; R/N 1,422 f. u. Nachtr

IDs

    1. BBLD: 000000041030848X [isni.org, viaf.org]
    2. GND: 1157899927
    1. GENI: 6000000042728443798