Freytag v. Loringhoven, Wessel Oskar Carl Johann Bar. v. (1899-1944)

BBLD ID: 0000000378441677 [isni.org, viaf.org] , GND ID: 1024679128 [d-nb.info, viaf.org] , Mensch (männl.) , Offizier

Genealogie

V.: Reinhard Bar. F. v. L.

M.: Elsbeth, geb. v. Transehe a. d. H. Wattram (Livl.)

* 1899-11-10/22 Gr. Born (Kurl.)
+ 1944-07-26 (Freitod) Mauerwald b. Angerburg (Ostpr.)

OO Salzburg 1933-02-22 Elisabeth v. Rauch.

Haupteintrag

Häusl. Unterricht. 1912-18 St. Katharinen-Schule in St. Petersburg. 1918 Stadtgymn. in Riga. 1918-20 Frw. d. Stoßtruppe d. Balt. Landeswehr, Uffz. - 1921-22 stud. jur. an d. Lettl. Hochschule u. am Herder-Inst. in Riga. Seit 1922 in d. dt. Reichswehr, 1925 Lt., 1935 Rittm., 1940 Major, 1942 OberstLt., 1943 Oberst i. G.; 1c b. d. Heeresgruppe Süd (Weichs); Chef Abw. 2 (Canaris) im OKH. Nahm an d. Verschwörung gegen Hitler teil u. besorgte d. Sprengstoff f. d. Attentat am 20. 7. 1944

Porträts

20. Juli 1944; Nachrichtenbl

Nachweise

  1. DBBL: S. 228

GHBR Livl. 1, 441; GHA, Fr A 2, 102; Hansen, Stammtaf. 1, 117; Mitt. v. Baronin E. v. Freytag-Loringhoven, München; K. H. Abshagen, Canaris (Stuttgart 1957); 20. Juli 1944 (Bonn 31964); Nachrichtenbl. 11 (1969), 29 f

Datenbank

  1. GENI: 6000000020776601380

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': 0000000378441677