BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Fircks, Ernst Theodor* Carl August Eduard Bar. v. (Ps.: Schédo-Ferotti) (1812-1872)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Christoph v. F., a. Kalwen u. Stackeldangen (Kurl.), Kreisrichter in Hasenpoth

M.: Louise, geb. Freiin v. Taube a. d. H. Herbergen (Kurl.)

Geschlecht: männlich

* 1812-03-26 Kalwen (Kurl.)
+ 1872-10-22 Dresden

OO Julie Hofrichter.

Haupteintrag

Inst. d. Korps d. Wegeingenieure, 1833 als Lt. absolviert. B. Brücken- u. Eisenbahnbau in Südrussland (IX. Bez. d. Wegekommunilcationen) -1859, zuletzt OberstLt. - Zeitw. Zollbeamter. Dann diplom. Handelsagent Russlands in Brüssel. 1863 verabschiedet, weil er d. russ. Polenpolitik scharf angegriffen hatte. Lebte in Dresden. Bekannter liberaler Schriftsteller. Schlug 1868 d. Aufhebung d. Gemeindeeigentums d. russ. Bauernschaft vor

Werke

franz staatswiss. Abhh., u. a.: Lettre d'un patriote polonais au gouvernement national de le Pologne (1863): Études sur l'avenir de la Russie (10 T., 1857-68); Le patrimoine du peuple (1868).

Nachweise

  1. DBBL: S. 216

GHBR Kurl. 1, 60-76; Spisok inst. inž. putej soobsc. 47; Eckardt, Petersb. Ges., 57 f.; ders., Lebenserinn. 1, 30 ff.; Brockhaus, Konversationslex. 6 (131883), 832; Meyers Gr. Konvers.-Lex. 6 (61904), 595

IDs

    1. BBLD: 0000000109926916 [isni.org, viaf.org]
    2. GND: 136309496
    1. EADB: 65837