Fircks, Ernst Theodor Carl August Eduard Bar. v., Ps.: Schedo-Ferotti (1812-1872)

0000000109926916 [isni.org, viaf.org], ♂, Schriftsteller

Genealogie

V.: Christoph v. F., a. Kalwen u. Stackeldangen (Kurl.), Kreisrichter in Hasenpoth

M.: Louise, geb. Freiin v. Taube a. d. H. Herbergen (Kurl.)

* 1812-03-26 Kalwen (Kurl.)
+ 1872-10-22 Dresden

OO Julie Hofrichter.

Haupteintrag

Inst. d. Korps d. Wegeingenieure, 1833 als Lt. absolviert. B. Brücken- u. Eisenbahnbau in Südrussland (IX. Bez. d. Wegekommunilcationen) -1859, zuletzt OberstLt. - Zeitw. Zollbeamter. Dann diplom. Handelsagent Russlands in Brüssel. 1863 verabschiedet, weil er d. russ. Polenpolitik scharf angegriffen hatte. Lebte in Dresden. Bekannter liberaler Schriftsteller. Schlug 1868 d. Aufhebung d. Gemeindeeigentums d. russ. Bauernschaft vor

Werke

franz staatswiss. Abhh., u. a.: Lettre d'un patriote polonais au gouvernement national de le Pologne (1863): Études sur l'avenir de la Russie (10 T., 1857-68); Le patrimoine du peuple (1868). N.: GH Kurl. 1, 60-76; Spisok inst. inž. putej soobsc. 47; Eckardt, Petersb. Ges., 57 f.; ders., Lebenserinn. 1, 30 ff.; Brockhaus, Konversationslex. 6 (131883), 832; Meyers Gr. Konvers.-Lex. 6 (61904), 595

Nachweise

DBBL: S. 216

GH Kurl. 1, 60-76; Spisok inst. inž. putej soobsc. 47; Eckardt, Petersb. Ges., 57 f.; ders., Lebenserinn. 1, 30 ff.; Brockhaus, Konversationslex. 6 (131883), 832; Meyers Gr. Konvers.-Lex. 6 (61904), 595

Datenbank

  1. GND: 136309496