Korff, Modest Gf. v.

♂,

* 1800
+ 1876

Leben

seit 1872 Gf., WGehRat, Rr. aller russ. Orden, Reichssekr., Dir. d. Kais. Öffentl. Bibliothek, Chef d. II. (Kodifikations-) Abt. d. Eig. Kanzlei S. M., Vors. d. Gesetzes-Dep. d. Reichsrats

Nachweise

DBBL: S. 405 → Korff, Heinr. (Bar.) v.