Postels, Alexander* Johann Gustav (1801-1871)

BBLD ID: 0000000083853586 [isni.org, viaf.org] , GND: 116277211 , Mensch (männl.) , Naturforscher

Genealogie

V.: Gottfried Ludwig Phil. P., aus Stettin, Pastor

M.: Antoinette Auguste, geb. Mylius

* 1801-08-24 Helmet (Livl.)
+ 1871-06-28 Wiborg, ⚰ St. Petersburg

OO?

K.:

  1. Postels, Friedrich* Christian Alexander (1832-1894)

Haupteintrag

In St. Petersburg 1816 Pädagog. Hauptinst., 1819-23 stud. phys. et math. an d. Univ., Cand. - Seit 1823 im Staatsdienst, 1824 Gehilfe d. Univ.Insp., nahm 1826-29 an d. Weltumseglung F. B. Lütkes teil. 1831-35 Adjkt.Prof. d. Mineralogie d. Univ. St. Petersburg. 1831-37 Kustos d. Mineralog. Kabinetts d. Akad. d. Wiss., 1833 Adjkt. d. Pädagog. Hauptinst., 1835-37 Insp. d. Privatschulen in St. Petersburg, 1836-47 Lehrer d. Naturgesch. u. 1838-45 Mitgl. d. Konseils d. Kais. Rechtsschule. 1838 a. o. u. 1839 u. Prof. am Pädagog. Hauptinst.; 1847-56 Dir. d. 2. Gymn., 1856 Mitgl. d. Hauptschulverwaltung u. 1863 i. Nachfolgers, d. Konseils d. Min. d. Volksaufklärung. 1862 GehRat. 1866 Ehrenmitgl. d. Akad. d. Wiss

Werke

mit F. Ruprecht Beschreibung d. Algenfunde d. Lütke-Expedition (Demidov-Prämie); Lehrbücher d. Naturgesch

Nachweise

  1. DBBL: S. 599

RBS; Pet. nekr.; f. d. S.: Amburger, Behörden

Datenbank

  1. Erik-Amburger-Datenbank (IOS): 74829
  2. GENI: 6000000029699931824

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': 0000000083853586