Mirbach, Reinhold Heinrich Bar. v.

♂, Marineoffizier

* Jamburg 1825-12-27
† St. Petersburg 1902-12-11

DBBL: S. 525

Leben

V.: Heinrich v. M., russ. Major a. D., Insp. d. dt. Kolonien im Gouv. St. Petersburg; M.: Sophie, geb. v. Liphart a. d. H. Kook (Estl.); ⚭ I St. Petersburg 9. 2. 1856 Bertha Carlblom, † 1872; ⚭ II St. Petersburg 27. 4. 1876 Ida v. Schwebs (T. v. -* Karl v. S.). 1838 russ. Seekadett, 1842 Offz. d. Flotte, auf Seereisen im Nördl. Eismeer, 1846 Lt., 1848 Lehrer am Seekadettenkorps, 1855 Adj. d. Korps, 1859 d. Gfst. Nikolai Konstantinovič zugeteilt, 1864 Kptn. II. R., 1865 Mitgl. d. Unterrichtsrats d. Akad. Kurse d. Marine, 1866 Flügeladj., 1868 Kptn. I. R., 1876 Mitgl. d. Komitees d. Marinelehranst., 1877 Mitgl. d. Konferenz d. Nikolai-Marineakad., 1878 Konteradm. d. Suite, 1887 Vizeadm. ä la Suite d. Flotte. Mitgl. d. Russ. Geogr. Ges. - Präses d. Kirchenrats d. St. KatharinenKirche in St. Petersburg. 1872-96 Mitdir. d. Zentral-Komitees d. Unterstützungskasse f. Ev.-Luth. Gemeinden in Rußland

Nachweise

GH Kurl. 1, 575; GHA, Fr A 7, 286; FamGesch., 47; OMS 10, 700; Svita, Alexander II., Beil., 209; Mitt. d. Fam.; Gernet, Unterstützungskasse, Beil. 32; Nekr.: St. Petersb. Ztg. 1902 Nr. 349 (R. H.) u. 351 (-lg-); Kotlin 1902 Nr. 281; Istor. Vestnik 1903, 839. P.: Svita, 665

Porträts

Svita, 665