BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Mirbach, Friedrich Reinhold v. (1738-1813)

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

V.: Emmerich v. M.

M.: Agnesa Maria, geb. v. Medem, a. Aahof (Kurl.)

Geschlecht: männlich

* 1738-06-02 (?)
+ 1813-01-31 Mitau

OO I 1760-05-30 Marie Sibylle v. Medem a. d. H. Tetelmünde (Kurl.), † 1761;
OO II 15. 9. (10.?) 1765 Agnesa Elisabeth v. Koskull a. d. H. Berghof (Kurl.), † 1811.

K.:

  1. Rutenberg (v. Orgies gen.), Friederike, geb. v. Mirbach, gesch. v. Manteuffel gen. Szöge (1775-1834)

Haupteintrag

Bes. v. Aahof, Rothhof u. Zennhof, 1793-95 Arrendator v. Irmlau (Kurl.). Kammerjunker, 1775 Reisemarschall d. Hzg. Peter v. Kurland. 1776-86 Hptm. in Schrunden. In Mitau 1786-96 Oberhptm., 1796-97 Präs. d. Oberlandesgerichts in peinl. Sachen u. seit 1797 Landmarschall d. Kurl. Oberhofgerichts.

Nachweise

  1. DBBL: S. 524

GHBR Kurl. 1,571; Kurl. Ritt. XVI/5; Räder, Juristen 3; Räder Gerichtssekr

IDs

    1. BBLD: 0000000062293890 [isni.org, viaf.org]
    2. GND: 13838925X