Koskull (Koschkull), Carl Otto Eduard* v., seit 1862 Bar. (1824-1889)

BBLD ID: 0000000057487690 [isni.org, viaf.org] , GND ID: 136993168 [d-nb.info, viaf.org]

Entitätstyp: Mensch

Genealogie

Geschlecht: männlich

V.: Carl v. K., a. Atlitzen, Kreisrichter in Goldingen, + 1831

M.: Caroline, geb. v. Kleist a. d. H. Kerklingen (Kurl.)

* 1824-07-16 Atlitzen (Kurl.)
+ 1889-12-12 Mitau

OO Pormsahten (Kurl.) 1870-08-27 Eleonore (Leonie) Bsse. v. der Ropp.

Rolle

Landesbeamter

Haupteintrag

1842-46 stud. jur. in Dorpat, Cand. jur. - Ass., 1846-49 d. Hptm.Gerichts in Goldingen u. 1849-59 d. Oberhptm.-Gerichts in Mitau, zugl. 1851-59 Ritterschaftsaktuar. 1859-68 Hptm. in Grobin. 1868-79 Oberhptm. in Hasenpoth. 1879-82 2. u. 1882-87 1. jüng. Rat u. 1887-89 Oberburggraf d. Kurl. Oberhofgerichts in Mitau, zugl. 1883-89 Beisitzer d. Konsistoriums

Nachweise

  1. ASAD: 4284
  2. DBBL: S. 408

GHBR Kurl. 1, 341; GHA, Fr A 7, 244; Ungern-Sternberg 3,366; Kurl. Ritt. XVI/5; Räder, Gerichtssekr

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': 0000000057487690