Kleist, Konstantin (Karl) Ferdinand Friedrich Bar. v.

♂, Landesbeamter

* Mitau 1812-11-05
† ebd. 1886-08-11

DBBL: S. 385

Leben

V.: Johann v. K., a. Gaiken u. Pfalzgraf (Kurl.), preuß. Lt. a. D.; M.: Konstantia, geb. v. Tornauw a. d. H. Podlinkau, † 1812; ⚭ I 8. 6. 1837 Louise v. der Osten gen. Sacken a. d. H. Dondangen (Kurl.), † 1853; ⚭ II Erwahlen (Kurl.) 15. 8. 1856 Friederike v. Drachenfels. 1829 Gymn. illustre in Mitau. Stud. jur. 1831 in Bonn u. 1834 in Heidelberg. 1837-43 Ass. d. Hptm. Gerichts in Goldingen. 1843-46 Ass. d. Selburgschen Hptm.-Gerichts in Jakobstadt. 1846-56 Hptm. in Friedrichstadt. 1856-60 Selburgscher Oberhptm. in Jakobstadt. 1861 -68 Landmarschall, 1868-74 Oberburggraf, 1874-78 Kanzler, 1878-86 Landhofmeister u. 1878-79 auch stellv. Präs. d. Kurl. Oberhofgerichts in Mitau

Nachweise

GH Kurl. 2,760; GHA, Fr B 3,109; Dannenberg, 122; Räder, Curonen; ders., Gerichtssekr. 12 f., 16 f.; Nekr.: Ztg, f. St. u. Ld. 1886 Nr. 185