Pahlen, Paul Peter Adolph Gf. v. der

♂, Landespolitiker

* Kautzemünde (Kurl.) 1862-04-07
† Potsdam 1942-02-09

DBBL: S. 573

Leben

V.: Peter Gf. v. d. P. (Br. v. → Konstantin Gf. v. d. P.), Majoratsbes. v. Kautzemünde usw., a. Weitenfeld (Kurl.), russ. Oberst d. Garde a. D.; M.: Louise, geb. Bsse v. Behr a. d. H. Edwahlen (Kurl.); ⚭ Mitau 26. 9. 1895 Freda Freiin v. Thüngen a. d. H. Roßbach (U.-Franken). Häusl. Unterricht. 1878-80 Gouv.-Gymn. in Mitau. 1881-85 stud. jur. in Warschau, Cand. jur. - 1887-89 in d. Kanzlei d. Reichsrats in St. Petersburg. Bes. v. Pahzen, Mariannenhof, Pommusch u. Zerrauxt (Kurl., -1920). 1907-20 Majoratsbes. v. Kautzemünde usw. - 1889-1912 u. 1915 Kreismarschall v. Bauske. Präses d. Ortsgruppe Bauske (-1910) u. 191014 Vors. d. Ver. d. Dt. in Kurland. 1912-15 Vertreter d. kurl. Großgrundbesitzes im Reichsrat. Lebte 1915-16 in Petrograd u. 1916-18 in Kuopio (Finnl.). 1918 Mitgl. d. Balt. Nationalausschusses. Sept. 1919-20 kurl. Landesbevollmächtigter. 1920-22 meist in Nizza zur Regelung d. Testaments v. Ada Bar. v. ManteuffelSzöge zugunsten d. Kurl. Ritterschaft. Lebte dann in Rostock. Vors. d. Verbandes d. Angehörigen d. Kurl. Stammadels e. V. u. d. Verb. d. Kurl. u. Südlivl. Großgrundbesitzer

Werke

Memoiren (Ms.)

Nachweise

GH Kurl. 1, 602, 607; GHA, GA 4, 352; Pirang, Balt. Herrenhaus 2,56; Kal. d. Dt. Ver. 1908-14; jb. d. halt. Dtt. 1925-31

Porträts

Bildarchiv G. v. Krusenstjern