Pahlen, Paul* Peter Adolph Gf. v. der (1862-1942)

Entitätstyp: Mensch

ID

    1. BBLD: 0000000019602280 [isni.org, viaf.org] (Suche in: 'Haupteintrag')
    2. GND: 132027291

Genealogie

V.: Peter Gf. v. d. P.

M.: Louise, geb. Bsse v. Behr a. d. H. Edwahlen (Kurl.)

Geschlecht: männlich

* 1862-04-07 Kautzemünde (Kurl.)
+ 1942-02-09 Potsdam

OO Mitau 1895-09-26 Freda Freiin v. Thüngen a. d. H. Roßbach (U.-Franken);

Rolle

Landespolitiker

Haupteintrag

Häusl. Unterricht. 1878-80 Gouv.-Gymn. in Mitau. 1881-85 stud. jur. in Warschau, Cand. jur. - 1887-89 in d. Kanzlei d. Reichsrats in St. Petersburg. Bes. v. Pahzen, Mariannenhof, Pommusch u. Zerrauxt (Kurl., -1920). 1907-20 Majoratsbes. v. Kautzemünde usw. - 1889-1912 u. 1915 Kreismarschall v. Bauske. Präses d. Ortsgruppe Bauske (-1910) u. 191014 Vors. d. Ver. d. Dt. in Kurland. 1912-15 Vertreter d. kurl. Großgrundbesitzes im Reichsrat. Lebte 1915-16 in Petrograd u. 1916-18 in Kuopio (Finnl.). 1918 Mitgl. d. Balt. Nationalausschusses. Sept. 1919-20 kurl. Landesbevollmächtigter. 1920-22 meist in Nizza zur Regelung d. Testaments v. Ada Bar. v. ManteuffelSzöge zugunsten d. Kurl. Ritterschaft. Lebte dann in Rostock. Vors. d. Verbandes d. Angehörigen d. Kurl. Stammadels e. V. u. d. Verb. d. Kurl. u. Südlivl. Großgrundbesitzer

Werke

Memoiren (Ms.)

Porträts

Bildarchiv G. v. Krusenstjern

Nachweise

  1. DBBL: S. 573

GHBR Kurl. 1, 602, 607; GHA, GA 4, 352; Pirang, Balt. Herrenhaus 2,56; Kal. d. Dt. Ver. 1908-14; Jahrbuch 1925-31