Ergebnisse 1

  1. Tunder/Tunderfeldt, Heinrich, ab 1651 v.