Ucke, Christian Gottlieb

♂, Stadtphysikus

* Koddafer / Livl. 1729
† 1783

Leben

Stadtphysikus zu Pernau

Nachweise

Reck./Nap. IV, S. 403; Brennsohn, S. 405 (Livl.)