BBLd – Baltisches Biografisches Lexikon digital

Bistram(b), v.

Entitätstyp: Familie

Haupteintrag

Poln. Adelsgeschlecht (Wappen Tarnawa), seit 1573 in Kurland. 1620 kurl. u. 1745 estl. Indigenat, 1853 russ. Bar.

Nachweise

  1. DBBL: S. 69

GHBR Kurl. 1, 502 ff.; GHBR Estl. 2, 34 ff.; 4, 10; GHA, Fr B 4, 78 ff

IDs

    1. BBLD: TpifBistram1