Strandmann, Karl v. (1838-1891)

♂,

Genealogie

V.: Karl Gustav v. S.

Haupteintrag

russ. GenLt

Nachweise

DBBL: S. 775