Stackelberg, Alexander Peter Julius Frh. v.

♂, Geheimrat

* Magnushof (Worms) 1833-03-16
† Dorpat 1898-03-15

DBBL: S. 745

Leben

V.: Friedrich Frh. v. S., a. Worms u. Pargenthal (Estl.), Sekt. d. Estl. Ritterschaft; M.: Wilhelmine, geb. v. Vietinghoff a. d. H. Kechtel (Estl.); ⚭ St. Petersburg 12. 5. 1858 Bertha Elisabeth Bsse. v. Korff (T. v. → Wilh. Bar. v. K.). Alexander-Lyzeum in St. Petersburg. Diente seit 1853 im Justizmin.; Beamter f. besond. Aufträge b. Gen.-Gouv. v. Westsibirien. 1865-73 kurl. Gouv.-Prokureur. 1873 Oberprokureur d. 2. Abt. d. III. Dep. d. Dir. Senats. 1877 Senator, GehRat. 1880-83 Kurator d. Dorpater Lehrbez. - Bes. v. Marren (Kurl.). 1870 kurl. Indigenat. 1881 Ehrenmitgl. d. Gel. Estn. Ges., Dorpat

Nachweise

GH Estl. 1, 329; GH Kurl. 1, 193 f.; GHA, Fr A l, 406; Tobien, Rittersch. 1, 329; Al'manach dejatelej (1897), 391; Amburger, Behörden Nekr.: Rig. Tgbl. 1898 Nr. 63; → Blumfeldt/Loone