ZZ/Fam, Schoeppingk, op dem Hamme gen. v.

Haupteintrag

Burgmannengeschlecht aus Kamen (Westf.). Seit Ende d. 15. Jh. in Livland. 1503 mit Bornsmünde (Semgallen) belehnt. 1620 kurl. Indigenat. 1853 u. 1862 russ. Bar

Nachweise

DBBL: S. 695

F. (Bar. v.) Freytag(-Loringhoven), Balt. Famg. Mitt. N. F. 2 (1952) Nr. 1, 3 u. 4; Mühlendahl, Balt. Rittersch., 60; Bornsmünde, Fief de la famille S. depuis 1499 (Berlin 1882)