Rutenberg, Ferdinand v. Orgies gen.

♂, Landespolitiker

* 1685-08-26
+ 1744-04-14

Genealogie

V.: Adam v. O. g. R., a. Ilsenberg (Kurl.)

M.: Margaretha Anna, geb. v. Taube

OO 1732-10-02 Anna Catharina v. Fircks a. d. H. Lesten (Kurl.).

Leben

Stud. 1702 in Königsberg u. 1703 in Frankfurt/ O. - Bes. v. Mangen, Pfandbes. v. Wallgahlen (Kurl.). Kammerjunker d. Hzgn.Wwe. Anna. 1714, 1715 u. 1726 kurl. Landesdelegierter in Warschau. Setzte 1715 d. Einsetzung e. Kommission wegen d. Beschwerden d. Kurl. Ritterschaft gegen Hzg. → Ferdinand durch. Suchte mit → K. Chr. v. Brackel d. Wahl v. Gf. Moritz v. Sachsen zum Hzg. v. Kurland zu fördern. 1732-35 Hptm. v. Windau

Nachweise

DBBL: S. 658

GH Kurl. 2,682; Kurl. Ritt. XVI/5; Seraphim, Kurl., 180 f