Rüdiger, Jakob Wilhelm, seit 1791 v.

♂, Landesbeamter

* Königsberg 1752-02-25
† Mitau 1814-11-04

Leben

V.: Johann Jakob R., Kommissionssekr.; M.: Sophia, geb. Volbrecht; ⚭ 1773 Johanna Elisabeth Sophia Rüdiger (s. Kus.). 1767 stud. in Königsberg. In Mitau 1772-93 Kanzleisekr. u. 1793-95 Obersekr.-Adjkt. d. Hzgl. Regierung. 1790 Anhänger d. Bürger-Union, wirkte 1794 f. → O. H. v. der Howen. 1795-96 Obersekr. d. russ. Prov. Regierung, 1796-97 Prokureur d. Gouv.-Magistrats in bürgerl. Sachen u. zugl. dejour. Prokureur b. Gen.-Gouv. → Peter L. Gf. v. der Pahlen. 1797-1809 Obersekr. u. 1810-14 Rat d. Kurl. Oberhofgerichts. 1791 röm

Nachweise

DBBL: S. 655

GHA, B 2, 325; Räder, Juristen; ders., Gerichtssekr.; Kurl. Ritt. XVI/5; Seraphim, Kurl., 324, 342