Rönne, Friedrich Christopher Alexander Bar. v.

♂, Landesbeamter

* 1756-04-02
† Mitau 1830-09-24

DBBL: S. 638

Genealogie

V.: Carl Philipp Bar. v. R., a. Puhren, Wensau, Bershof, Oxeln u. Peltzicken (Kurl.), Tuckumscher Instanzgerichtsass.; M.: Anna Elisabeth, geb. v. Grotthuss a. d. H. Bersteln (Kurl.); ⚭ Mitau 1779-09-05 Louise (Gfn.) v. Keyserling (T. v. → Dietrich Gf. v. K.).

Leben

1776 stud. in Leipzig. Bes. v. Szaimen, Dannenthal (-1801), Schl. Hasenpoth (seit 1801), Oxten (1790-93), Ligutten, Mißhof (1807) u. Berghof (1820-25), 1801 Pfandbes. v. Barbern (Kurl.). 1801 Mitauscher Kreismarschall. 1811 Landbotenmarschall. 1801-17 Kanzler u. 181718 Landhofmeister d. Kurl. Oberhofgerichts in Mitau. 1817 Präs. d. Kommission zur Ausarbeitung d. Kurl. Bauernverordnung

Nachweise

Geschl.-Reg.; Kurl. Ritt. XVI/5; Tobien, Agrargesetzgebung 1, 336; Räder, Gerichtssekr