Bohn, Katharina, geb. v. Reutern, verw. Brevern (1679-1749)

♀,

Genealogie

V.: Johann (v.) R.

M.: Katharina Christiani

OO I 1694-09-05 Hermann v. Brevern;
OO II 1722 Herm. v. Bohn;

Nachweise

DBBL: S. 102

GH Estl. 3, 41; DBBL S. 102: 1) "T. v. → Joh. v. R.", der * 1666, + 1714, korrekt wohl "Halbschw. o. Schw. v. →", 2) "v. Bohn", beim Eintrag zu Bohn jedoch ohne "v.";

Datenbank

  1. Geni: 6000000013609016919