Reibnitz, Carl Stanislaus v.

♂, Offizier

* 1782-06-18
† St. Petersburg 1843-10-15

DBBL: S. 616

Genealogie

V.: Stanislaus v. R., poln. OberstLt., Flügeladj. d. Kgs., a. Chrzanów b. Sluck, Senior d. Kr. Sluck, † 1787; M.: Luise, geb. v. Knabenau, aus Kurland; ⚭ Demmen (Kurl.) 1817-03-07 Apollonia v. Freytag, gen. Löringhoff.

Leben

1798 russ. Offz., 1813 Oberst d. Tobol'sk. Inf.-Rgt. (Pour le mérite). 1816 Kdr. d. 4. JägerRgt., 1819 GenMaj., 1829 GenLt., Kdr. d. 25., dann d. 12. Inf.-Div.; 1840-43 Kdr. d. abgeteilten Korps d. Inneren Bewachung u. Mitgl. d. Kriegskonseils, Gen. d. Inf. - 1817 kurl. Indigenat. Bes. v. Demmen, Gartensee u. Grenzenthal (Kurl., seit 1830). Majoratsbes. v. Wolborz (Gouv. Kalisch; kais. Dotation 1838)

Nachweise

GH Kurl. 1, 173, 176; GHA, A 4, 563; Per. nekr.; Lehmann, Pour le mérite 2,147; Spisok gen. 1843; Step./Grig. Nr. 3172