ZZ/Fam, Pilar v. Pilchau

Haupteintrag

Aus d. Fsttum Teschen stammendes Adelsgeschlecht, 1656 in Livland. 1746 estl., 1797 livl., auch ösel. Indigenat. 1852 u. 1855 russ. Bar., 1878 russ. Gf. Kotzebue P. v. P

Nachweise

DBBL: S. 591

GH Estl. 2,153 ff.; 4,35; GH Ösel, 551, 692; Balt. Famg. Mitt. N. F. 2 (1952) Nr. 8 (F. Freytag)