ZZ/Fam, Petersen

BBLD ID: Petersen-1 , GND: 138755825

Haupteintrag

Aus Kiel stammendes Geschlecht, seit d. 18. Jh. in Livland, 1894 russ. Adelsattest, 1905 in d. Livl. Gouv.Adelsgeschlechtsbuch eingetragen

Nachweise

  1. DBBL: S. 586

Mitt. v. Herrn F. Blum, Erlangen; Lemm, Dorp. Ratsl., 112; Krusenstjern, Gouv.-Adel, 12

Suche

  1. BBLD-Suche im Feld 'Haupteintrag': Petersen-1